Polityka prywatności

Polityka Prywatności informuje o podstawie prawnej, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych oraz o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej (dalej jako: Użytkownicy), znajdującej się pod adresem www.houseboatodra.com (dalej jako: Strona Internetowa), a także o wykorzystaniu plików Cookies na Stronie internetowej.

Spis treści

 • Administrator danych osobowych
 • Zakres zbierania danych osobowych
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • Dobrowolność podania danych
 • Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 • Prawa użytkownika
 • Dostęp osób trzecich
 • Okres przetwarzania danych osobowych
 • Prawa własności intelektualnej
 • Pliki Cookies
 • Wyłączenie odpowiedzialności
 • Kontakt
 • Zmiany polityki prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Maciej Niedzielski i Joanna Picher-Różyło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HOUSEBOATODRA Niedzielski & Picher-Różyło Spółka Jawna,, adres: ul. Storczykowa 2/1A, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8961610927, REGON: 521251233.

2. ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Użytkownik korzystający ze Strony internetowej oraz chcący skorzystać z oferowanych przez Administratora usług może zostać poproszony o udostępnienie administratorowi następujących danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • nr telefonu,
  • adres e-mail,
  • kraj zamieszkania,
  • nazwa firmy,
  • numer NIP.
 • Dodatkowo, przy korzystaniu ze Strony internetowej zapisywane są takie informacje o Użytkowniku jak: adres IP, data i godzina dostępu, nazwa i wersja wyszukiwarki, nazwa systemu operacyjnego, adres URL, podstrony, z których korzysta Użytkownik, wielkość transmisji danych, pliki Cookies, a także dane demograficzne, wiek, płeć, język, lokalizacja, dane geograficzne.
 • Administrator:
  • zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych;
  • zapewnia przestrzeganie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;
  • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania Danych Osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  • dba o to, by dane dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, w szczególności takie jak: numer IP, dane dotyczące ruchów Użytkownika na Stronie Internetowej były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Wszelkie Dane Osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • komunikacji z Administratorem, przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter,
  • przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych,
  • rezerwacji terminu najmu łodzi za pośrednictwem systemu rezerwacji dostępnego na Stronie internetowej,
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora,
  • rozliczeń finansowych związanych ze skorzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora,
  • skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administrator,
  • zawarcia z Administratorem umowy najmu łodzi,
  • wykonania przez Administratora umowy, o której mowa w pkt 8 zawartej z Użytkownikiem.
 • Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje, iż Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 • Dane osobowe w zakresie:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, kraj zamieszkania, nazwa firmy, numer NIP – jeżeli zostaną podane przy kontakcie – będą przetwarzane w ramach czynności podejmowanych przez zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, kraj zamieszkania, nazwa firmy, numer NIP – po zawarciu umowy – będą przetwarzane jako niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; brak udostępnienia powyższych danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia i realizacji umowy;
  • adresu e-mail, numer telefonu – będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, m.in. takie jak adres IP, czy dane dotyczące ruchów na Stronie Internetowej są przetwarzane w celu optymalizacji działania Strony Internetowej, ułatwienia korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników, eliminacji błędów w działaniu Strony Internetowej, itp., będą mogły być także wykorzystane w przypadku postępowania związanego z nielegalnym wykorzystaniem Strony Internetowej, jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne dla korzystania ze Strony Internetowej oraz konieczne dla korzystania z usług świadczonych przed Administratora i dla zawarcia i wykonania umowy najmu łodzi ewentualnie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

5. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie przepisami RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 • W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W zakresie przewidzianym prawem Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich Danych Osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora: houseboatsodra@gmail.com. Pod tym samym adresem lub innym wskazanym na Stronie Internetowej Użytkownik może kontaktować się w sprawie realizacji przysługujących mu praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 • 7. DOSTĘP OSÓB TRZECICH

 • Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony Internetowej, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 • Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • W przypadku, gdy kontaktują się z nami Państwo za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, tj. za pośrednictwem Facebook, Instagram lub za pośrednictwem strony olx.pl, Nocowanie.pl, AirBnB.pl, Booking.com, podmiot ten staje się odrębnym administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o regulamin tego portalu. Będą mogły być w takim przypadku przetwarzane także poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezależnie od tego, Administrator pozostaje administratorem Państwa danych osobowych. Dane takie jak np. imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, profil publiczny i in. przetwarzamy w celu odpowiedzi na otrzymywane od Państwa wiadomości, komentarze, w celu usprawnienia komunikacji i podtrzymania relacji, tj. jako realizację uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • 8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
 • W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa, Dane Osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
 • Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych okresów przechowywania Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: houseboatsodra@gmail.com.
 • 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Wszelkie treści zawarte na Stronie internetowej, w tym zdjęcia, teksty oraz wszystkie elementy graficzne, są wyłączną własnością Administratora i nie mogą być bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora w jakikolwiek sposób wykorzystywane, powielane czy przetwarzane.
 • Wszelkie naruszenia prawa własności będą karane. Jednocześnie Administrator jest uprawniony do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej należnego odszkodowania za naruszenia prawa autorskiego.
 • 10. PLIKI COOKIES

 • Cookies (pol. „Ciasteczka”) oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika Strony Internetowej, za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej. Cookies zwykle zawierają adres strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator zamieszcza pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej oraz uzyskuje dostęp do danych z tych plików.
 • Rozróżnia się:
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisów Administratora.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony Internetowej.
  • W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:
 • „stałe” (persistent Cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • „sesyjne” (session Cookies) – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji Strony internetowej; w szczególności pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika Strony internetowej i odpowiednie dopasowanie ustawień Strony Internetowej do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają sprawdzić sposób korzystania przez Użytkowników z Strony internetowej;
 • utrzymania sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies: „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. pliki Cookies wykorzystywane do uwierzytelniania usług w ramach Strony internetowej;
 • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;
 • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą jednak w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo wyświetlać komunikaty o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony internetowej.
 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji, jak deaktywować pliki Cookies, znajduje się na stronach pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox lub Internet Explorer.
 • Administrator Strony internetowej informuje, że zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 • Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, np. Google Analytics.
 • 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  11.1.   Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub Stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na Stronie internetowej.

  11.2.   Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich Dane Osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

  12. KONTAKT

  W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących treści zamieszczanych na Stronie internetowej lub też uwag natury technicznej co do samego funkcjonowania Strony internetowej, prosimy o kontakt: houseboatsodra@gmail.com.

  13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie internetowej. Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki prywatności w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego,  w jaki sposób zabezpieczamy przetwarzane przez nas dane osobowe.
  TOP
  Domki
  Mobilne