Regulamin świadczenia usług House Boat Odra

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady świadczenia usług wynajmu domków na wodzie – Water Man i Water Lady (dalej jako: Domek, Domki) przez Macieja Niedzielskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WROMAC MACIEJ NIEDZIELSKI, adres: ul. Jemiołowa 25 lok. 2, 53-447 Wrocław, NIP: 8941500288, REGON: 930697797 (dalej jako: Usługodawca).
 • Każda osoba korzystająca z usług wynajmu Domków (dalej jako: Gość), w tym podmiot dokonujący rezerwacji (dalej jako: Rezerwujący) oświadczają, że zapoznali się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptują jego postanowienia.
 • Kontakt z Usługodawcą jest dostępny poprzez:
  • wiadomość e-mail: kontakt@houseboatodra.com,
  • telefon: +48 796 100 508, +48 500 096 066,
  • formularz kontaktowy dostępny w serwisie Usługodawcy prowadzonym pod adresem: www.houseboatodra.com/#kontakt (dalej jako: Serwis),
  • wiadomość przesłaną poprzez portal Facebook www.facebook.com/HouseBoatOdra.

  § 2 Warunki umowne

 • Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) ustanawia Regulamin, który udostępnia w Serwisie pod adresem www.houseboatodra.com/regulamin.
 • Usługodawca świadczy usługi wynajmu Domków zgodnie z:
 • Regulamin ustala relację pomiędzy stronami i stanowi integralną część umów zawieranych przez Rezerwującego z Usługodawcą. W celu nadania regulaminom mocy obowiązującej nie wymaga się złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. Jeśli Regulamin oraz regulamin, o którym mowa w pkt 2 nie zostały dołączone do umowy, to Rezerwujący jest związany regulaminami w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu zawarcia umowy w Serwisie Usługodawcy.
 • Goście Usługodawcy, w tym Rezerwujący, mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulamin oraz regulaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, utrwalić je, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy. W celu korzystania ze Serwisu konieczne jest dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

  § 3 Świadczenie usług

  • Cennik usług Usługodawcy związany z wynajmem konkretnego Domku (dalej jako: Cennik) jest dostępny w Serwisie, po wyborze jednego z Domków oraz po oznaczeniu planowanej daty rezerwacji (zameldowanie i wymeldowanie). Cennik różni się z zależności od Domku i planowanej daty rezerwacji.
  • Maksymalna liczba Gości w Domkach wynosi: 1) 4 osób – Water Lady, 2) 6 osób – Water Man.
  • Minimalne okresu wynajmu Domków zostaną oznaczone w Cenniku.
  • Rezerwacji można dokonać poprzez:
   • internetowy system rezerwacji dostępny w Serwisie,
   • wiadomość e-mail na adres: kontakt@houseboatodra.com,
   • zewnętrzne portale rezerwacyjne (np. Booking, AirBnB, nocowanie.pl i inne) – w przypadku dokonywania rezerwacji poprzez powyższe portale zastosowanie maja zasady określone w regulaminach tych portali.
  • Warunkiem dokonania rezerwacji jest:
   • podanie przez Rezerwującego następujących danych:
    • imię i nazwisko,
    • adres e-mail,
    • numer telefonu,
    • adres zamieszkania,
   • wskazanie przez Rezerwującego:
    • okresu wynajmu (data zameldowania i wymeldowania),
    • Domku, będącego przedmiotem wynajmu,
    • liczby Gości,
   • zapłata przez Rezerwującego:
    • zadatku określonego w Cenniku (płatność zadatku) albo
    • zapłata przez Rezerwującego całości kwoty z tytułu wynajmu, zgodnie z Cennikiem (płatność „z góry”).
   • zapoznanie się i akceptacja:
    • Regulaminu,
    • Regulaminu użytkowania,
    • Polityki prywatności.
  • Umowę wynajmu pomiędzy Rezerwującym a Usługodawcą uważa się za zawartą dopiero po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej kwoty zadatku albo – w przypadku płatności „z góry” – po otrzymaniu przez Usługodawcę całości kwoty z tytułu wynajmu, zgodnie z Cennikiem. Brak zapłaty zadatku w terminie 2 dni od dnia rezerwacji oznacza anulowanie rezerwacji.
  • W przypadku rezygnacji Rezerwującego z dokonanej rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Jeśli Rezerwujący wybrał opcję płatności „z góry”, to Usługodawca zwraca Rezerwującemu wpłaconą kwotę obniżoną o kwotę zadatku. W przypadku niemożliwości zrealizowania usługi przez Usługodawcę, zadatek podlega zwrotowi w całości przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Rezerwującego.
  • W przypadku, gdy Rezerwujący w terminie przynajmniej 1 tygodnia przed planowaną datą zameldowania, wskaże, że z przyczyn losowych nie będzie możliwe skorzystanie z rezerwacji w planowanym terminie i zaproponuje inny możliwy termin zastępczy, to Usługodawca – w razie gdy zaproponowany przez Rezerwującego termin zastępczy jest dostępny – przenosi rezerwację na ustalony termin zastępczy. W przypadku zaś, gdy Rezerwujący poinformuje Usługodawcę o niemożliwości skorzystania z rezerwacji w terminie mniej niż 1 tydzień przed planowaną datą zameldowania lub w przypadku, gdy zaproponowany termin zastępczy nie będzie dostępny, to Umowa wynajmu ulega rozwiązaniu, a wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi. Jeśli Rezerwujący wybrał opcję płatności „z góry”, to Usługodawca zwraca Rezerwującemu wpłaconą kwotę obniżoną o kwotę zadatku.
  • W przypadku wpłacenia przez Rezerwującego zadatku, zapłata pozostałej części kwoty wynajmu powinna nastąpić najpóźniej przy przekazaniu Domku w dniu zameldowania. W przypadku braku otrzymania przez Usługodawcę pełnej kwoty wynajmu, Usługodawca może wstrzymać się z wydaniem Domku.
  • Rezerwacja Domku może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem internetowego systemu rezerwacyjnego i systemu błyskawicznych płatności dostępnych w Serwisie. W tym celu Rezerwujący, po uzupełnieniu na formularzu dostępnym w Serwisie, danych wskazanych w ust. 5 pkt 1 i 2 powyżej, w celu dokonania rezerwacji i zapłaty wybiera opcję „Kupuję i płacę”. Następnie, po przekierowaniu do podsumowania zamówienia, Rezerwujący wybiera sposób płatności i finalizuje rezerwację poprzez dokonanie płatności.
  • Po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty zadatku albo – w przypadku płatności „z góry” – po otrzymaniu przez Usługodawcę całości kwoty z tytułu wynajmu, Usługodawca wysyła Rezerwującemu, na adres mailowy wskazany zgodnie z ust. 5 pkt 1 lit. b, potwierdzenie rezerwacji.
  • Usługodawca – w razie żądania Rezerwującego zgłoszonego przy składaniu rezerwacji – wystawia fakturę VAT.

  § 4 Zasady pobytu

  Pozostałe kwestie związane w szczególności z zameldowaniem, wymeldowaniem, wpłatą kaucji oraz korzystaniem z Domków określa regulamin użytkowania, dostępny pod adresem https://houseboatodra.com/regulamin-swiadczenia-uslug/.

  § 5 Reklamacje i odstąpienie od umowy

 • Rezerwującemu, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 • Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę.
 • Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Rezerwującego uchybienia.
 • Reklamację należy złożyć:
  • ustnie lub telefonicznie do Usługodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia lub
  • pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  • kontakt@houseboatodra.com.
  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dane kontaktowe składającego, okres rezerwacji, której dotyczy reklamacja oraz opis uchybienia. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może się wydłużyć, o czym Usługodawca poinformuje składającego. W przypadku reklamacji ustnej lub telefonicznej Usługodawca dołoży starań, aby rozpatrzyć ją bezzwłocznie.

  § 6 Postanowienia końcowe

 • Dane osobowe Gości, w tym Rezerwującego przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Usługodawcy dostępną pod adresem _______________.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Rezerwującym lub Gościem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy.
 • Usługodawca oświadcza, że zabronione jest dostarczanie przez użytkownika treści bezprawnych.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany takie będą ogłaszane w terminie 14 dni przed wejściem w życie i będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Rezerwującym, którzy dokonali nie zrealizowanych jeszcze rezerwacji.
 • Do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony Internetowej, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 • Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • W przypadku, gdy kontaktują się z nami Państwo za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, tj. za pośrednictwem Facebook, Instagram lub za pośrednictwem strony olx.pl, Nocowanie.pl, AirBnB.pl, Booking.com, podmiot ten staje się odrębnym administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o regulamin tego portalu. Będą mogły być w takim przypadku przetwarzane także poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezależnie od tego, Administrator pozostaje administratorem Państwa danych osobowych. Dane takie jak np. imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, profil publiczny i in. przetwarzamy w celu odpowiedzi na otrzymywane od Państwa wiadomości, komentarze, w celu usprawnienia komunikacji i podtrzymania relacji, tj. jako realizację uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • TOP
  Domki
  Mobilne