Regulamin Świadczenia Usług

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady świadczenia usług wynajmu domków na wodzie – Water Man i Water Lady (dalej jako: Domek, Domki) przez Macieja Niedzielskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HOUSEBOATODRA NIEDZIELSKI & PICHER-RÓŻYŁO SPÓŁKA JAWNA, adres Ul. Storczykowa 2/1A, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8961610927 (dalej jako: Usługodawca).
 2. Każda osoba korzystająca z usług wynajmu Domków (dalej jako: Gość), w tym podmiot dokonujący rezerwacji (dalej jako: Rezerwujący) oświadczają, że zapoznali się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptują jego postanowienia.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest dostępny poprzez:

§ 2

WARUNKI UMOWNE

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) ustanawia Regulamin, który udostępnia w Serwisie pod adresem houseboatodra.com/regulamin.
 2. Usługodawca świadczy usługi wynajmu Domków zgodnie z:

Regulamin ustala relację pomiędzy stronami i stanowi integralną część umów zawieranych przez Rezerwującego z Usługodawcą. W celu nadania regulaminom mocy obowiązującej nie wymaga się złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. Jeśli Regulamin oraz regulamin, o którym mowa w pkt 2 nie zostały dołączone do umowy, to Rezerwujący jest związany regulaminami w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu zawarcia umowy w Serwisie Usługodawcy.

 1. Goście Usługodawcy, w tym Rezerwujący, mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulamin oraz regulaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, utrwalić je, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 2. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy.
 3. W celu korzystania ze Serwisu konieczne jest dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

§ 3

ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Cennik usług Usługodawcy związany z wynajmem konkretnego Domku (dalej jako: Cennik) jest dostępny w Serwisie, po wyborze jednego z Domków oraz po oznaczeniu planowanej daty rezerwacji (zameldowanie i wymeldowanie). Cennik różni się z zależności od Domku i planowanej daty rezerwacji.
 2. Maksymalna liczba Gości w Domkach wynosi: 1) 4 osób – Water Lady, 2) 6 osób – Water Man. 3) 5 osób – Water Boy
 3. Minimalne okresu wynajmu Domków zostaną oznaczone w Cenniku.
 4. Rezerwacji można dokonać poprzez:
  • internetowy system rezerwacji dostępny w Serwisie,
  • wiadomość e-mail na adres: kontakt@houseboatodra.com,
  • zewnętrzne portale rezerwacyjne (np. Booking, AirBnB, nocowanie.pl i inne) – w przypadku dokonywania rezerwacji poprzez powyższe portale zastosowanie maja zasady określone w regulaminach tych portali.
 1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest:
  • podanie przez Rezerwującego następujących danych:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • adres zamieszkania,
  • wskazanie przez Rezerwującego:
   • okresu wynajmu (data zameldowania i wymeldowania),
   • Domku, będącego przedmiotem wynajmu,
   • liczby Gości,
  • zapłata przez Rezerwującego:
   • zadatku określonego w Cenniku (płatność zadatku) albo
   • zapłata przez Rezerwującego całości kwoty z tytułu wynajmu, zgodnie z Cennikiem (płatność „z góry”).
  • zapoznanie się i akceptacja:
   • Regulaminu,
   • Regulaminu użytkowania,
   • Polityki prywatności.
 1. Umowę wynajmu pomiędzy Rezerwującym a Usługodawcą uważa się za zawartą dopiero po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej kwoty zadatku albo – w przypadku płatności „z góry” – po otrzymaniu przez Usługodawcę całości kwoty z tytułu wynajmu, zgodnie z Cennikiem. Brak zapłaty zadatku w terminie 2 dni od dnia rezerwacji oznacza anulowanie rezerwacji.
 2. W przypadku rezygnacji Rezerwującego z dokonanej rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Jeśli Rezerwujący wybrał opcję płatności „z góry”, to Usługodawca zwraca Rezerwującemu wpłaconą kwotę obniżoną o kwotę zadatku. W przypadku niemożliwości zrealizowania usługi przez Usługodawcę, zadatek podlega zwrotowi w całości przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Rezerwującego.
 3. W przypadku, gdy Rezerwujący w terminie przynajmniej 1 tygodnia przed planowaną datą zameldowania, wskaże, że z przyczyn losowych nie będzie możliwe skorzystanie z rezerwacji w planowanym terminie i zaproponuje inny możliwy termin zastępczy, to Usługodawca – w razie gdy zaproponowany przez Rezerwującego termin zastępczy jest dostępny – przenosi rezerwację na ustalony termin zastępczy. W przypadku zaś, gdy Rezerwujący poinformuje Usługodawcę o niemożliwości skorzystania z rezerwacji w terminie mniej niż 1 tydzień przed planowaną datą zameldowania lub w przypadku, gdy zaproponowany termin zastępczy nie będzie dostępny, to Umowa wynajmu ulega rozwiązaniu, a wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi. Jeśli Rezerwujący wybrał opcję płatności „z góry”, to Usługodawca zwraca Rezerwującemu wpłaconą kwotę obniżoną o kwotę zadatku.
 4. W przypadku wpłacenia przez Rezerwującego zadatku, zapłata pozostałej części kwoty wynajmu powinna nastąpić najpóźniej przy przekazaniu Domku w dniu zameldowania. W przypadku braku otrzymania przez Usługodawcę pełnej kwoty wynajmu, Usługodawca może wstrzymać się z wydaniem Domku.
 5. Rezerwacja Domku może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem internetowego systemu rezerwacyjnego i systemu błyskawicznych płatności dostępnych w Serwisie. W tym celu Rezerwujący, po uzupełnieniu na formularzu dostępnym w Serwisie, danych wskazanych w ust. 5 pkt 1 i 2 powyżej, w celu dokonania rezerwacji i zapłaty wybiera opcję „Kupuję i płacę”. Następnie, po przekierowaniu do podsumowania zamówienia, Rezerwujący wybiera sposób płatności i finalizuje rezerwację poprzez dokonanie płatności.
 6. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zapłaty zadatku albo – w przypadku płatności „z góry” – po otrzymaniu przez Usługodawcę całości kwoty z tytułu wynajmu, Usługodawca wysyła Rezerwującemu, na adres mailowy wskazany zgodnie z ust. 5 pkt 1 lit. b, potwierdzenie rezerwacji.
 7. Usługodawca – w razie żądania Rezerwującego zgłoszonego przy składaniu rezerwacji – wystawia fakturę VAT.

§ 4

ZASADY POBYTU

Pozostałe kwestie związane w szczególności z zameldowaniem, wymeldowaniem, wpłatą kaucji oraz korzystaniem z Domków określa Regulamin Użytkowania.

§ 5

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Rezerwującemu, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę.
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Rezerwującego uchybienia.
 4. Reklamację należy złożyć:
  • ustnie lub telefonicznie do Usługodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia lub
  • pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@houseboatodra.com.
 1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dane kontaktowe składającego, okres rezerwacji, której dotyczy reklamacja oraz opis uchybienia.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może się wydłużyć, o czym Usługodawca poinformuje składającego. W przypadku reklamacji ustnej lub telefonicznej Usługodawca dołoży starań, aby rozpatrzyć ją bezzwłocznie.

§ 6

RPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Gości, w tym Rezerwującego przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Usługodawcy
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Rezerwującym lub Gościem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy.
 4. Usługodawca oświadcza, że zabronione jest dostarczanie przez użytkownika treści bezprawnych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany takie będą ogłaszane w terminie 14 dni przed wejściem w życie i będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Rezerwującym, którzy dokonali nie zrealizowanych jeszcze rezerwacji.