Regulamin Użytkowania Łodzi

 REGULAMIN UŻYTKOWANIA ŁODZI TYPU HOUSEBOAT

 § 1 DEFINICJE

  1. Określenia podane poniżej, użyte dalej w treści niniejszego Regulaminu rozpoczynające się od wielkiej litery otrzymują dla potrzeb tego Regulaminu następujące znaczenia:

Armator – oznacza stronę umowy o czarter – HOUSEBOATODRA NIEDZIELSKI & PICHER-RÓŻYŁO SPÓŁKA JAWNA, adres Ul. Storczykowa 2/1A, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 8961610927

Czarterujący – oznacza stronę umowy o czarter – osobę fizyczną wypożyczającą jednostkę pływającą typu houseboat na oznaczony czas oraz za wynagrodzeniem,

Umowa o czarter – oznacza umowę zawartą pomiędzy Armatorem, a Czarterującym dotyczącą wypożyczenia jednostki pływającej typu houseboat na oznaczony czas,

Strony – oznacza strony umowy o czarter, tj. Armatora i Czarterującego

Goście – oznacza osoby przebywające z Czarterującym na jednostce pływającej typu houseboat, wpisane do karty meldunkowej wypełnionej przed wydaniem jednostki pływającej,

Houseboat – oznacza łódź pływającą o nazwie:

a) Water Man, wpisaną do rejestru jednostek pływających pod numerem rejestracyjnym PL0001YS
b) Water Lady, wpisaną do rejestru jednostek pływających pod numerem rejestracyjnym PL18754
c) Water Boy, wpisaną do rejestru jednostek pływających pod numerem rejestracyjnym PL00049S

Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 

 § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest zbiorem zasad i norm dotyczących wykonywania Umowy o czarter oraz używania łodzi Houseboatu w celach rekreacyjnych.

2. Armator jest właścicielem łodzi Houseboata uprawnionym do wynajmowania go osobom trzecim, a zawarcie i wykonanie Umowy o czarter:

I. nie naruszy jakichkolwiek przepisów prawa ani orzeczeń jego dotyczących;
II. nie będzie wymagało uzyskania jakiejkolwiek zgody, zezwolenia, pozwolenia lub decyzji jakiejkolwiek władzy publicznej;
III. nie będzie skutkowało naruszeniem jakiegokolwiek zobowiązania Armatora;

3. Czarter łodzi Houseboata odbywa się wyłącznie na podstawie Umowy o czarter z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Korzystając z łodzi Houseboata, Czarterujący oraz goście mają obowiązek zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy o czarter oraz przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

5. Czarterujący oraz goście są uprawnieni do korzystania z łodzi Houseboatu wyłącznie w celach rekreacyjnych. Czarterujący nie jest uprawniony do oddawania ani udostępniania Houseboatu osobie trzeciej.

6. Czarterujący ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu Houseboat i przebywające na nim osoby oraz gwarantuje, że Houseboat będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

§ 3 STAN TECHNICZNY HOUSEBOATA

1.Armator oświadcza, iż Houseboat:

I. jest wyposażony w niezbędne sprzęty i środki bezpieczeństwa określone w załączniku nr 1 do Umowy o czarter.
II. posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz AC;
III. jest w dobrym stanie technicznym umożliwiającym korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem.

2. W chwili przekazania Czarterującemu, Houseboat będzie czysty, w dobrym stanie sanitarnym, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz wody, a także z naładowanym akumulatorem i opróżnionym zbiornikiem na ścieki.

3. Stwierdzone w trakcie wydania Houseboata Czarterującemu uszkodzenia, które nie ograniczają zdolności do żeglugi i umożliwiają jego dalszą eksploatację, nie dają Czarterującemu prawa do odstąpienia od umowy ani zmniejszenia kosztu czarteru. Uszkodzenia ujawnione przy wydaniu Houseboatu zostaną wpisane do protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

§ 4 WYDANIE HOUSEBOATA

1. Houseboat może zostać wydany wyłącznie osobie pełnoletniej oraz trzeźwej.

2. Wydanie Houseboata nastąpi na podstawie Umowy o czarter, protokołu zdawczo odbiorczego.

3. Wydanie Houseboatu następuje między godziną 15.00, a 16.00 w przystani turystycznej Uraz lub innym miejscu ustalonym pomiędzy Armatorem a Czarterujacym

4. Doba czarterowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 następnego dnia.

5. Armator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w terminie do 24 godzin przed planowanym wynajmem ze względów technicznych lub skrajnych warunków atmosferycznych, których nie jest w stanie usunąć w tak krótkim czasie, przewidzieć lub nie są zależne od niego.


§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z HOUSEBOATU


1. Czarterujący jest uprawniony do pływania Houseboatem wyłącznie w porze dziennej, od świtu do zmroku, na rzece Odrze

2. Czarterujący ma bezwzględny zakaz pływania Houseboatem po spożyciu alkoholu oraz środków odurzających.

3. Na Houseboacie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych bądź odurzających.

4. Na Houseboacie Water Man jednocześnie może przebywać maksymalnie 10 osób

5. Na Houseboacie Water Lady i Water Boy jednocześnie może przebywać maksymalnie 6 osób

6. Czarterujący nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian stanu technicznego Houseboata oraz jego wyposażenia, z wyjątkiem napraw drobnych uszkodzeń.

7. Na Houseboacie obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia obuwie na obcasie.

8. Czarterujący zobowiązuje się do:

⎯ korzystania z Houseboatu oraz jego wyposażenia i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, oraz że został odpowiednio poinstruowany na temat eksploatacji sprzętu,
⎯ dbałości o Houseboat oraz jego wyposażenie;
⎯ zwrotu Houseboatu z pełnym wyposażeniem, w stanie niepogorszonym w zadeklarowanym czasie,
⎯ pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy Houseboatu, sprzętu lub jego wyposażenia,
⎯ posiadania przy sobie kompletu dokumentów Houseboatu przekazanych mu przy wydaniu jednostki oraz dokumentów uprawniających go do pływania Houseboatem.

9. Czarterującym zabrania się:

⎯ kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),
⎯ zabierania na pokład jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) Houseboatu,
⎯ zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,
⎯ wykorzystywania Houseboatu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
⎯ pływania Houseboatem po zmroku oraz przed świtem,
⎯ przewożenia niebezpiecznych lub zakazanych towarów i zwierząt,
⎯ udziału w regatach i zawodach sportowych,

10. Czarterujący zobowiązany jest do:

⎯ przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
⎯ stosowania się do poleceń Armatora i obsługi portu

11. Nie wolno wypływać houseboatem z mariny gdy siła wiatru wynosi 2 B lub więcej oraz gdy szlaki żeglugowe są zamknięte. Informacja w tym zakresie dostępna jest na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu t.j. https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

12. W razie naruszenia zasad korzystania z Houseboatu, o których mowa w § 5 ust. 1 – 10 Regulaminu, Armator ma prawo odstąpić od Umowy o czarter oraz obciążyć Czarterującego opłatą z tytułu doprowadzenia Houseboatu do Mariny Port Uraz lub innego miejsca z którego jednostka była wydana czarterującemu. Wówczas Czarterujący oraz goście są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia jednostki pływającej.

13. Przed rozpoczęciem rejsu Czarterujący jest zobowiązany do zapisania w telefonie komórkowym numerów alarmowych: 112 W smartfonach należy zainstalować bezpłatną aplikację RATUNEK, przez którą można wezwać pomoc i określić dokładną lokalizację.

14. W przypadku zapełnienia zbiornika na ścieki Najemca powinien opróżnić zbiornik na koszt Najemcy.

15. W przypadku zużycia gazu z butli gazowej należy wymienić butlę i zawiadomić o tym Armatora przy oddaniu Houseboatu.

16. W czasie trwania Umowy o czarter Czarterujący ponosi wszelkie koszty eksploatacji Houseboata takie jak opłaty portowe, opłaty postojowe, zakup paliwa.

 

§ 6 OPŁATA ZA CZARTER

1. Opłata za czarter jest obliczana indywidualnie w zależności od okresu najmu.

2. Czarterujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty czarterowej przelewem, blikiem lub gotówką najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. W razie dokonania płatności przelewem, Czarterujący jest zobowiązany przedstawić Armatorowi potwierdzenie dokonania przelewu najpóźniej w dniu wydania Houseboata do używania.

3. W razie odwołania rezerwacji bądź skrócenia pobytu, Czarterującemu nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za czarter.

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Czarterujący ponosi odpowiedzialność za powierzony mu Houseboat, jego wyposażenie i przebywające na nim osoby.

2. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia Houseboatu lub jego wyposażenia, Czarterujący jest obowiązany naprawić drobne uszkodzenia bądź uzupełnić braki. W razie braku naprawy lub uzupełnienia, Czarterujący jest obowiązany do zwrotu równowartości wyrządzonej szkody. Kwota ta może zostać potrącona z kaucji.

3. W razie uszkodzenia Houseboatu, które uniemożliwia dalsze korzystanie z jednostki, wypadku bądź poważnej usterki Czarterujący wraz z gośćmi jest obowiązany do niezwłocznego opuszczenia jednostki oraz zawiadomienia o tej okoliczności Armatora.

4. W przypadku awarii lub wypadku Czarterujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu wypadku, który stanowić będzie podstawę do wystąpienia przez Armatora o odszkodowanie do ubezpieczyciela. W razie zaniechania powyższym obowiązkom i odmownej decyzji ubezpieczyciela w zakresie wypłaty odszkodowania, Czarterujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów naprawy Houseboata w całości.

5. Czarterujący jest zobowiązany do współpracy z Armatorem oraz ubezpieczycielem w razie awarii bądź wypadku w celu szybkiego usunięcia szkody i przywrócenia Houseboatu do sprawności.

 

§ 8 KAUCJA

4. Poza opłatą za czarter, Czarterujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Armatora kaucji w wysokości 1000 zł przelewem, blikiem lub gotówką do rąk Armatora najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. W razie dokonania płatności przelewem, Czarterujący jest zobowiązany przedstawić Armatorowi potwierdzenie dokonania przelewu najpóźniej w dniu wydania Houseboata do używania.

5. Kaucja zabezpiecza roszczenia Armatora powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia Houseboatu i jego wyposażenia oraz nienależytego wykonania Umowy o czarter przez Czarterującego.

6. Kaucja podlega zwrotowi Czarterującemu po zakończeniu czarteru i dokonaniu oceny stanu technicznego przez Armatora bądź upoważnioną przez niego osobę, w gotówce lub przelewem na konto Czarterującego najpóźniej w dniu następującym po zakończeniu czarteru.

7. Kaucja podlega zwrotowi pod warunkiem, iż Houseboat zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym, wysprzątany oraz z pełnym zbiornikiem paliwa.

8. W razie uszkodzeń lub zniszczeń Houseboata, Armator będzie uprawniony do potrącenia z kaucji kosztów naprawy jednostki.

9. W razie gdyby kaucja nie pokryła roszczeń powstałych na skutek uszkodzenia lub zniszczenia Houseboata, Czarterujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy wartością szkody, a kaucją.

 

§ 9 ZWROT HOUSEBOATU

1. Zwrot Houseboata następuje w godzinach od 11.00 do 12.00 w przystani turystycznej Port Uraz lub innym miejscu ustalonym wcześniej z Armatorem.

2. Zwrot Houseboata następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy o czarter.

3. Czarterujący jest zobowiązany zwrócić Houseboat w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnym zbiornikiem wody oraz po jego uprzednim wysprzątaniu, chyba że ustalenia z Armatorem stanowią inaczej

4. Niezwłocznie po zwrocie Houseboata przez Czarterującego , Armator bądź osoba przez niego upoważniona dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego przedmiotu umowy. Czarterujący ma prawo być obecny przy dokonywanych czynnościach i zapoznać się z ich wynikiem.

5. Wszelkie uwagi do czynności oględzin Czarterujący zgłasza osobie dokonującej oględzin, która zamieszcza je w treści protokołu.

6. W wypadku porzucenia jednostki pływającej typu Houseboat przez Czarterującego w miejscu innym niż ustalone w Umowie, Czarterujący ponosi wszelkie koszty związane z transportem jednostki drogą wodną lub lądową. W wypadku gdy czas transportu przekracza przewidziany w Umowie czas czarteru, jacht będzie uważany za zwrócony przez Czarterującego dopiero z chwilą przybycia do ustalonego w Umowie o czarter portu.

7. Przedłużenie okresu czarteru jest możliwe wyłącznie za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym na podstawie § 4 po uzyskaniu uprzedniej zgody Armatora. Chęć przedłużenia czarteru powinna być zgłoszona Armatorowi telefoniczne przed określonym w niniejszej umowie terminem zwrotu Houseboata.

8. W razie zwłoki/opóźnienia w zwrocie Houseboata Czarterujący będzie zobowiązany do zapłaty Armatorowi kary umownej w wysokości 1200 zł za każdy dzień opóźnienia. Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie Houseboatu, jeśli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od niego.

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony jako administratorzy danych osobowych powierzają sobie nawzajem, w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z 24.05.2018 r.) (zwanej w dalszej części „Ustawą”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie o czarter oraz niniejszym Regulaminie.

2. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone przez drugą Stronę dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Strony oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

4. Strony będą przetwarzać, powierzone na podstawie Umowy o czarter dane zwykłe swoich pracowników oraz współpracowników, klientów w postaci: imion i nazwisk, NIP, danych kontaktowych, itp.

5. Powierzone przez Strony dane osobowe będą przetwarzane przez drugą Stronę wyłącznie w celu realizacji Umowy o czarter.

6. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia oraz dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

7. Strona przetwarzająca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy o czarter lub zawarcia umowy pod-powierzenia.

8. Strony zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o czarter.

9. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Strony powierzającej, chyba że obowiązek taki nakłada na drugą Stronę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Strona przetwarzająca informuje drugą Stronę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

10.Strona przetwarzająca jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

§ 11 POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Umowy o czarter oraz wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, uzyskanych w trakcie negocjacji i wykonywania Umowy o czarter.

2. Także wszelkie pozostałe informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową, które zostaną powierzone lub uzyskane przy okazji zawarcia i wykonania Umowy o czarter, Strony zobowiązują się wykorzystać wyłącznie w celu wykonania tej umowy. Informacji tych Strony nie mogą wykorzystać w inny sposób lub udostępnić innym osobom w trakcie obowiązywania, ani po wygaśnięciu tej umowy, z wyjątkiem swoich doradców prawnych i ekonomicznych.

3. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji publicznie dostępnych w dacie zawarcia niniejszej umowy, jak również informacji oraz warunków dotyczących Umowy o czarter, do ujawnienia których Strony są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie decyzji właściwego sądu lub organu administracyjnego.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Armatora.

3. Regulamin oraz Umowa o czarter stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy o czarter lub Regulaminu zostanie uznane za nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy, co oznacza, iż nadal będą wiążące, chyba, że z okoliczności wynika, iż Strony nie zawarłyby Umowy o czarter, gdyby wiedziały o nieważności tego postanowienia. Nieważne postanowienie za zgodą obu Stron może zostać zastąpione ważnym postanowieniem.

5. Przed zawarciem Umowy o czarter udostępniany jest Czarterującemu niniejszy Regulamin.

6. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową o czarter, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zawarcia umowy o czarter.